CWL arbetar tillsammans dör en hållbar framtid

Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid!

  • Miljöpolicy - Vi är engagerade i att minska vår påverkan på miljön. Genom att använda hållbara material, effektivisera produktionsprocesser och minska avfall strävar vi efter att vara en ansvarsfull aktör inom den tillverkande industrin.
  • Kvalitetspolicy - Kvalitet är kärnan i vår verksamhet. Vi följer strikta kvalitetsstandarder för att säkerställa att våra produkter uppfyller höga krav. Genom noggrann övervakning och ständig förbättring strävar vi efter att leverera pålitliga och hållbara lösningar till våra kunder.
  • Arbetsmiljöpolicy - Våra anställdas hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Genom att följa arbetsmiljölagar och skapa en trygg arbetsmiljö strävar vi efter att minimera risker och främja välbefinnande.
  • Code of Conduct - Vår uppförandekod definierar vårt etiska förhållningssätt gentemot kunder, leverantörer och samhället. Vi agerar med ärlighet, integritet och respekt i alla våra affärstransaktioner.

Visselblåsning

Vi tillhandahåller en extern visselblåsarfunktion via Human and Heart som komplement till övriga kommunikationskanaler för att skapa möjlighet att rapportera oro/misstanke eller direkta upplevelser av oetiskt, olämpligt eller på annat sätt bedrägligt beteende.

Denna kan användas av både anställda och externa intressenter och en anmälan kan avlämnas anonymt, dock kopplas ärendet till dig för att du ska kunna få en återkoppling. Våra anställda uppmuntras att tala ut och vi har strikta rutiner om att inte vidta repressalier eller negativ återverkan kring någon form av visselblåsning oavsett var den kommer ifrån. Är du anställd och känner dig dåligt bemött ska det dock tas internt via din facklige representant eller skyddsombud i första hand.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning uppstår när en intressent i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i vår verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga. Med missförhållande menas varje form av allvarlig omständighet som kan ha en negativ inverkan på vår verksamhet eller arbetsmiljö.  

Missförhållanden inkluderar men är inte begränsat till, faktiska eller misstänkta:

→ Överträdelser av lagar och föreskrifter (oavsett civilrättsliga eller straffrättsliga)
→ Överträdelser av våra policies, instruktioner och riktlinjer
→ Mutor och korruption
→ Allvarlig risk för enskilda personers liv eller hälsa (såsom exempelvis miljöbrottslighet eller omfattande brister i säkerheten på en arbetsplats)
→ Allvarliga arbetsmiljöbrister (såsom systematisk mobbning, diskriminering eller trakasserier)
→ Annat beteende som är oförenligt med våra kärnvärden och Code of Conduct.

Generella klagomål eller synpunkter på vår verksamhet görs via telefon: +46 (0)250-55 35 00.

Anmäl din upplevelse här